Algemene voorwaarden Loes! Lifestyle

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van Loes! Lifestyle
Artikel 3. Algemene bepalingen
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De Overeenkomst
Artikel 6. Duur en beëindiging Overeenkomst
Artikel 7. Aanmelden, wachtrij en afmelden activiteiten
Artikel 8. Herroepingsrecht
Artikel 9. Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren herroepingsrecht. Artikel 10. Risico & aansprakelijkheid
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Prijzen
Artikel 14. Betaling en facturering
Artikel 15. Overdracht
Artikel 16. Meerwerk
Artikel 17. Toepasselijk recht & forumkeuze
Artikel 18. Wijziging of aanvulling

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Naam onderneming: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijfen een Overeenkomst aangaat met Loes! Lifestyle.
 3. Partijen: Consument en Loes! Lifestyle.
 4. Schriftelijk: Per e-mail.
 5. Derde(n): Niet zijnde Partij bij de Overeenkomst
 6. Overeenkomst: Overeenkomst die ontstaat tussen Loes! Lifestyle en de Consument doorovereenstemming tussen beide partijen, gericht op het geven van bootcamplessen.

Artikel 2. Identiteit van Loes! Lifestyle Naam bedrijf: Loes! Lifestyle
Straatnaam en nummer: Woeziksestraat 376
Postcode en vestigingsplaats: 6604 CD, Wijchen Telefoonnummer: 06-42028832

KvK nummer: 75460181

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Loes! Lifestyle en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Loes! Lifestyle en Consument.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Consument en Loes! Lifestyle in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 6. Loes! Lifestyle kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Consument gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 7. Loes! Lifestyle is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 8. De werking van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Loes! Lifestyle gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze

een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Loes! Lifestyle niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van hetaanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Overeenkomst kwalificeert als een Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400e.v. BW.
 3. De opdrachtgever is de Consument, de opdrachtnemer is Loes! Lifestyle.
 4. Loes! Lifestyle behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een geslotenOvereenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Consument niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Loes! Lifestyle weigert zal zij Consument binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

5.

 1. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Loes! Lifestyle onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Op het moment van de bevestiging van Loes! Lifestyle komt de Overeenkomst tot stand.
 2. Een Overeenkomst tussen Loes! Lifestyle en de Consument kan bestaan uit:
  1. Abonnement 1: Een Rittenkaart, waarmee Consument 5x per maand deel kan nemenaan de Bootcamp training.
  2. Abonnement 2: Een Rittenkaart, waarmee Consument 10x per maand deel kan nemenaan de Bootcamp training.
  3. Abonnement 3: Een Rittenkaart, waarmee Consument recht heeft op een onbeperktedeelname aan de Bootcamp training.
  4. Overeenkomst inhoudende een Small group training.
  5. Overeenkomst inhoudende een Rittenkaart.
  6. Overeenkomst inhoudende ‘personal training’: Consument heeft in een bepaaldeperiode recht op een beperkt aantal, in de Overeenkomst afgesproken, ‘personaltrainings’.
  7. Overeenkomst inhoudende; kinderfeestje, bedrijfsfitness etc.: Consument heeft in enbepaalde periode recht op deelname aan een beperkt aantal, in de Overeenkomst, afgesproken Bootcamp trainingen of Small Group trainingen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende

en/of vervolgopdrachten.

Artikel 6. Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. Een abonnement kan worden gesloten voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Een abonnement voor bepaalde tijd heeft een geldigheid van maximaal 3 (drie) maanden. Na afloop hiervan, wordt het automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. De opzegging dient te geschieden, met de inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand, tegen het einde van de maand. In geval van een abonnement voor bepaalde tijd met maximaal 3 (drie) maanden, kan niet tussentijds worden opgezegd.
 3. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
 4. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst in overleg met Loes! Lifestyletijdelijk te bevriezen in geval van een ernstige blessure, operatie, ziekte of zwangerschap.
 5. Stopzetten zonder opgaaf van reden is mogelijk, voor maximaal 4 (vier) weken per jaar.Korting is naar ratio van aantal weken per maand. Zet u de Overeenkomst 1 (een) week stop, dan krijgt u 25% korting voor de desbetreffende maand. Zet u de Overeenkomst 2 (twee) weken stop, dan krijgt u 50% korting voor de desbetreffende maand. Het stopzetten van de Overeenkomst moet van tevoren worden aangegeven (ivm de incasso) anders wordt de korting in een latere maand verrekend.
 1. Loes! Lifestyle is te allen tijde de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen. Dit geldt ongeacht of de Overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.
 2. Loes! Lifestyle kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en tussentijds op te zeggen indien:
 1. De Consument bepalingen van de algemene voorwaarden, de Overeenkomst of andere reglementen schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 2. De Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Loes! Lifestyle of jegens een Derden die tevens Consument is van Loes! Lifestyle.
 1. Mocht de Overeenkomst voortijdig worden beëindigd dan heeft de Consument recht op eventuele terugbetaling van het op grond van de Overeenkomst al betaalde, door Loes! Lifestyle.
 2. Indien het gelet op alle omstandigheden van het geval niet redelijk is dat Loes! Lifestyle niet voor de duur van de volledige Overeenkomst uitbetaald krijgt, geldt het recht uit lid 8 van dit artikel niet. Het recht uit lid 8 van dit artikel geldt in ieder geval niet als de Overeenkomst is beëindigd een van de gronden genoemd in lid 6 van dit artikel.

Artikel 7. Aanmelden, wachtrij en afmelden activiteiten

 1. Consument kan zich aanmelden en afmelden voor de bootcamples via de Sportbit app of via de website. Inschrijven kan tot één uur van tevoren. Zonder bewijs van inschrijving kan Loes! Lifestyle deelname van de Consument aan de bootcamples weigeren.
 2. Als inschrijving niet meer mogelijk is omdat de bootcamples vol zit, komt de Consument op de wachtlijst terecht. Meldt een andere deelnemer zich af, dan wordt de eerstvolgende op de wachtlijst op aanwezig gezet. Hiervan ontvangt de Consument een melding.
 3. Afmelding voor een bootcamp- of groepsles dient tenminste 24 uur van te geschieden. Bij een te late afmelding kunnen kosten in rekening gebracht worden. Personal training/ small group ook 24 uur van tevoren anders kunnen kosten in rekening gebracht.
 4. Op het moment dat iemand zich binnen 24 uur voor een bootcamples afmeldt, schuift de wachtrij niet automatisch door. Consumenten op de wachtrij hebben dan wel de mogelijkheid om zichzelf alsnog in te schrijven.
 5. Nog openstaande ritten van de vorige maand, worden één keer meegenomen naar de volgende maand.

Regeling voor eenmalige deelname bij Overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 onder f en g van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Het is mogelijk om in overleg met Loes! Lifestyle het moment van uitvoering van de Overeenkomst te verplaatsen, tot 72 uur van tevoren. Loes! Lifestyle is nooit verplicht hieraan mee te werken.
 2. In het geval dat de Consument de Overeenkomst afzegt minder dan 48 uur van tevoren, wordt 75% van het bedongen bedrag in rekening gebracht.
 3. In het geval dat de Consument de Overeenkomst afzegt minder dan 24 uur van tevoren, wordt het voor de Overeenkomst bedongen bedrag volledig in rekening gebracht.

Artikel 8. Herroepingsrecht
1. De Partij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst

gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:

a. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;

b. Bij consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

 1. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Consument geen Consument is.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaaldedatum of periode van uitvoering daarvan is voorzien zijn tevens uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 9. Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren

herroepingsrecht.

 1. Indien Loes! Lifestyle Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrechtof het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, Overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Loes! Lifestyle de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 10. Risico & aansprakelijkheid In geval van een Overeenkomst met een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Loes! Lifestyle is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Loes! Lifestyle uit te keren bedrag.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Loes! Lifestyle voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Loes! Lifestyle.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Loes! Lifestyle meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Loes! Lifestyle vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Loes! Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 6. Loes! Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is van onrechtmatig handelen aan de kant van Loes! Lifestyle.
 7. Loes! Lifestyle Loes! Lifestyle
 8. Consument is in ieder geval verplicht volgende informatie alvorens deelname aan de bootcamplessen te verstrekken.
  1. Consument dient alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een activiteit aan Loes! Lifestyle mede te delen. Hieronder valt ook het medicijngebruik van Consument. Dit wordt aangeven bij het aangaan van de Overeenkomst en mondeling doorgegeven aan een van de trainers van Loes! Lifestyle.
  2. Consument verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de activiteit onverwijld te melden aan Loes! Lifestyle, evenals veranderingen in de lichamelijke conditie gedurende de duur van de Overeenkomst, voor zover relevant binnen een week na laatste deelname.

is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat

is uitgegaan van door Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

c. Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de Overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door deelnemer.

Artikel 11. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Loes!Lifestyle in de nakoming van enige verplichting jegens Consument niet aan Loes! Lifestyle kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Loes! Lifestyle onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Consument kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Loes! Lifestyle wordt in ieder geval gerekend weersomstandigheden die nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken, beperkingen van overheidswege en gevolgen van pandemieën of epidemieën waaronder maar niet beperkt tot COVID-19. Voorts is sprake van overmacht bij alle overige oorzaken, welke buiten de schuld of de risicosfeer van Loes! Lifestyle ontstaan.
 3. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Loes! Lifestyle niet aan zijn verplichtingen jegens de Consument kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Loes! Lifestyle niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Loes! Lifestyle is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Loes! Lifestyle als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 12. Klachten

 1. In geval van klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, kan deConsument de klacht Schriftelijk bij Loes! Lifestyle bekendmaken.
 2. De Consument dient een klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 (vier) weken nadat deConsument een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst heeft geconstateerd, te melden.Tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden.
 3. Loes! Lifestyle reageert binnen 4 (vier) weken na de ontvangst van de klacht, tenzij datredelijkerwijs niet van Loes! Lifestyle verwacht kan worden.
 4. De klacht kan enkel gaan over het ondeugdelijk nakomen van de Overeenkomst. Dit artikelziet dus niet op het in zijn geheel niet nakomen van de Overeenkomst.

Artikel 13. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke vanoverheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Loes! Lifestyle behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe tepassen.
 3. In het geval van een prijsverhoging heeft de Consument het recht om de Overeenkomst,binnen 4 (vier) weken na de bekendmaking, te ontbinden.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding geldt niet ten aanzien van prijsaanpassingen die directvoortvloeien uit de wet of waarop Loes! Lifestyle in redelijkheid geen invloed uit kan oefenen, zoals een btw-verhoging. Op het moment dat een prijsverhoging binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, behoudt de Consument wel het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 5. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Loes! Lifestyle niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 2. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 14. Betaling en facturering
1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de

door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

 1. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Loes! Lifestyle gewezen op de te late betaling en wordt de Consument een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Consument in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Loes! Lifestyle gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 2. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Loes! Lifestyle op Consument en de verplichtingen van Consument jegens Loes! Lifestyle direct opeisbaar.
 3. Door Consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Consument aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Overdracht

 1. Rechten van een Partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder devoorafgaande schriftelijke instemming van de andere Partij. Deze bepaling geldt als eenbeding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 16. Meerwerk

 1. Indien Loes! Lifestyle op verzoek van Consument of op zijn eigen verzoek, metvoorafgaande schriftelijke instemming van Consument, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Consument worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Loes! Lifestyle Consument is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Consument aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Loes! Lifestyle Consument altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 17. Toepasselijk recht & forumkeuze

 1. Op Overeenkomsten tussen Loes! Lifestyle en Consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Loes! Lifestyle en Consument zullenuitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement waarin Loes! Lifestyle gevestigd is.

2. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Loes! Lifestyle te melden.

Artikel 18. Wijziging of aanvulling

 1. Loes! Lifestyle is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan tevullen. In dat geval zal Loes! Lifestyle de Consument hier tijdig van op de hoogte stellen. Enkel als de Consument handelt in de hoedanigheid als Consument, behoudt de Consument het recht om de Overeenkomst op grond van de eenzijdige wijziging te ontbinden.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zal 30 (dertig) dagen zitten.