Algemene voorwaarden Loes! Lifestyle

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Loes! Lifestyle die zich ingeschreven hebben voor het volgen van een sportles, groeples, personal training, bootcamp of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Op iedere activiteit, dus ook indien er geen overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

Art. 2 Openingstijden, tijdstippen

2.1 Loes! Lifestyle bepaald de tijdstippen van de activiteiten en is gerechtigd om deze tijdelijk of blijvend te wijzigen. De tijdstippen worden bekend gemaakt in de planning van de Sportbit app.

Art. 3 Afzeggen en staken van activiteiten

3.1 Loes! Lifestyle behoudt zich het recht voor om geplande activiteiten uit te stellen of af te lassen in verband met weersomstandigheden, officiële feestdag, een naar het oordeel van Loes! Lifestyle te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enig vorm van overmacht of andere door Loes! Lifestyle te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. De afgelaste activiteit wordt niet in rekening gebracht.

3.2 Loes! Lifestyle behoudt zich het recht om een gestarte activiteit te staken in verband met weersomstandigheden, enig vorm van overmacht of door Loes! Lifestyle te bepalen omstandigheden. Wordt de activiteit na 40 minuten gestaakt, vind er geen restitutie plaats van de ingezette credit.

Art. 4 Aanmelden, wachtrij en afmelden activiteiten

4.1 Het lid dient zich in te schrijven voor de te volgen activiteiten via de Sportbit app of via de website. Inschrijven kan tot 1 uur van tevoren. Bij de start van de activiteit wordt dit gecontroleerd. Als een lid zich aandient voor een activiteit zonder in te schrijven mag de trainer het lid weigeren.

4.2 Wanneer een activiteit vol is zal er bij de eerstvolgende aanmelding een wachtlijst ontstaan. Bij afmelding van een deelnemer 24 uur voor de training wordt de eerst wachtende automatisch op aanwezig gezet en ontvangt hij of zij een melding via de mail/app.

4.2.1 Wanneer een deelnemer zich na de gewenste tijd afmeldt (binnen 24 uur voor een training) zal de wachtrij niet automatisch doorschuiven. Wachtende zijn dan zelfverantwoordelijk om zich alsnog aan te melden voor de desbetreffende activiteit.

4.3 Aanmelden voor een activiteit kan alleen met voldoende credits.

4.4 Mocht de deelnemer verhinderd zijn om deel te nemen aan de activiteit, dan dient deze zich af te melden voor de activiteit.

4.4.1 Afmelden voor een training kan kosteloos als het minimaal 24 uur van te voren is aangegeven. Wordt er binnen 24 uur afgemeld, dan worden de kosten in rekening gebracht.

4.5 Wanneer een deelnemer drie keer op rij zichzelf aanmeldt voor een activiteit en ook weer afmeldt waardoor een plek onnodig vastgehouden wordt, is Loes! Lifestyle gerechtigd om deze deelnemer te weigeren voor een activiteit en een andere deelnemer in te plannen.

Art. 5 Betalingen en rittenkaarten

5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.2 Loes! Lifestyle is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte credits die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.

5.3 Betalingen kunnen gedaan worden in de shop van de Sportbit app of contant bij Loes.

5.4 De vervaldatum van de rittenkaart is precies een jaar na aanschaf.

Art. 6 Aansprakelijkheid

6.1 Loes! Lifestyle aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.

6.2 Deelnemers maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van materialen. Loes! Lifestyle sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen.

6.3 Iedere deelnemer vrijwaart Loes! Lifestyle voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welk de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

6.4 Loes! Lifestyle is niet aansprakelijk op het moment dat de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelingen of schriftelijke door Loes! Lifestyle of instructeurs in dienst van Loes! Lifestyle, gegeven instructies. Deelnemer dient Loes! Lifestyle te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

6.5 De deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiele slijtage/schade die door de deelnemer aan activiteit kunnen ontstaan. Loes! Lifestyle is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding/toestellen/apparatuur die de deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een activiteit.

Art 7. Meldplicht relevante medische informatie aan Loes! Lifestyle

7.1 De deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (sport)activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen voorafgaand aan deelname training. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

7.2 Deelnemer dient alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een activiteit aan Loes! Lifestyle mede te delen. Dit wordt aangeven bij het registeren van een account in Sportbit en mondeling doorgegeven aan een van de trainers van Loes! Lifestyle.

Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door Loes! Lifestyle. Loes! Lifestyle zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de activiteit onverwijld te melden aan Loes! Lifestyle, evenals veranderingen in de lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant binnen een week na laatste deelname.

7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door deelnemer.

7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij Loes! Lifestyle.

Art 8.  Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarde en alle overeenkomsten door of met Loes! Lifestyle aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Loes! Lifestyle zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Loes! Lifestyle gevestigd is.